คู่มือการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ปิดหน้าต่าง  
เนื้อหา
พิมพ์

การพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุด :

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้พัฒนาระบบให้สามารถบริหารจัดการสมาชิกได้ครบวงจรรวมทั้งการพิมพ์บัตรสมาชิก ซึ่งจะช่วยให้ห้องสมุดที่ยังไม่มีบัตรทีี่มีแถบบาร์โค้ดสามารถดำเนินการได้เสร็จในกระบวนการ ซึ่งรูปแบบและขนาดของบัตรแต่ละห้องสมุดสามารถออกแบบปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของแต่ละห้องสมุดได้

ในการพิมพ์บัตรนั้นระบบจะสร้างเอกสาร .PDF ออกมาจากระบบ นำเอกสารที่ได้เปิดด้วยโปรแกรมที่สามารถอ่านแฟ้ม .PDF ได้แล้วจึงสั่งพิมพ์อีกทีหนึ่ง
หมายเหตุ หน่วยที่ใช้ในการวัดคือ มิลลิเมตร

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมและพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุดประกอบด้วย.การเตรียมรูปแบบ โลโก และลายเซ็นต์ เป็นขั้นตอนที่ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดให้เรียบร้อยก่อนทำการพิมพ์บัตรสมาชิก ซึ่งมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูลดังนี้.
การเตรียมรูปแบบ

ผู้ดูแลระบบสร้างแฟ้มข้อมูลกำหนดรูปแบบ โดยเข้าใช้งานที่ ผู้ดูแลระบบ คลิกบนเมนู สร้าง/แก้ไขบัตรสมาชิก ด้านซ้ายมืิอ เลือกรูปแบบบัตรสมาชิกที่ตรงกับประเภทของสมาชิก ระบบจะแสดงรายละเอียดของคำสัื่งในบัตรแต่ละรูปแบบ แก้ไขรูปแบบบัตรตามตามต้องการ โดยการใช้คำสั่งในตารางข้างล่างนี้

คำสั่งสำหรับการกำหนดรูปแบบ บัตรสมาชิก มีดังนี้
คำสั่งคำอธิบาย
REC[x,y,w,h,r] วาดกรอบสี่เหลี่ยมตำแหน่งที่กำหนด
โดยค่า x,y, และมีขนาด ตาม w,h กำหนดขนาดของเส้นกำหนดใน r
barcode[x,y,h] พิมพ์บาร์โค้ดของรหัสสมาชิก ณ ตำแหน่ง x,x มีความสูงของแถบ h
picture[f,x,y,w,h] เป็นคำสั่งสำหรับพิมพ์รูปภาพจากแฟ้ม f ณ ตำแหน่ง x,y ขนาด w,h แฟ้มของภาพต้องเป็นชนิด JPG หรือ PNG
mpicture[f,x,y,w,h] เป็นคำสั่งสำหรับพิมพ์รูปภาพสมาชิกจากแฟ้ม f ณ ตำแหน่ง x,y ขนาด w,h แฟ้มของภาพต้องเป็นชนิด JPG หรือ PNG โดยรูปภาพที่เก็บนั้นมีชื่อตรงกับชื่อแฟ้มข้อมูล
text[t,x,y,s,f] พิมพ์ข้อความ t ณ ตำแหน่ง x,y ขนาดตัวอักษร s, และใช้ font f .
STARTDATE[x,y] พิมพ์วันที่ออกบัตร
EXPIREDDATE[x,y] พิมพ์วันที่บัตรหมดอายุ
CURDATE[x,y] พิมพ์วันที่ปัจจุับัน
ตัวอย่างคำสั่ง และผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของระบบ
Powered by OpenBiblio
Copyright © 2002 Dave Stevens
under the GNU General Public License